Regulamin serwisu matematma.pl

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym https://matematma.pl (dalej również jako „Serwis”), prowadzonego przez KRZYSZTOF BOREK prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą z siedzibą przy ulicy Jakuba Majora 5B/12 w Krakowie, 31-422 Kraków, NIP 6050050032, REGON 387764772, zarejestrowaną w CEIDG, e-mail: kontakt@matematma.pl
 2. Każdy jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z Usługi. Korzystanie z Usługi jest możliwe pod warunkiem akceptacji Regulaminu.

§2 Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

1) Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący internetowy serwis subskrypcyjny pod nazwą „Matematma.pl” (znajdujący się pod adresem internetowym https://matematma.pl oraz jego rozwinięciami), którym jest KRZYSZTOF BOREK z siedzibą przy ulicy Jakuba Majora 5B/12 w Krakowie, 31-422 Kraków, NIP 6050050032, REGON 387764772, zarejestrowany w CEIDG;

2) Dostęp do Usług – możliwość przeglądania, wyszukiwania i odtwarzania Materiałów oferowanych w ramach Pakietów, w tym korzystania z Konta Klienta oraz funkcjonalności Serwisu zgodnie z dostępną ofertą, a w przypadku niektórych Pakietów również możliwość uczestniczenia w Korepetycjach Online;

3) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła Umowę o świadczenie Usługi;

4) Konto Klienta – przestrzeń sieciowa Klienta, powstająca w wyniku dokonania przez niego rejestracji zgodnie z postanowieniami Regulaminu, z której Klient może korzystać pod warunkiem pozostawania do niej zalogowanym;

5) Korepetycje Online – zajęcia na żywo w formie webinaru prowadzone przez  nauczyciela matematyki z wykorzystaniem dostosowanego do tego celu narzędzia;

6) Materiały – wszelkie treści cyfrowe kontrolowane oraz udostępniane (pod adresem internetowym: https://matematma.pl lub jego rozwinięciami) przez Administratora w dowolnej formie i zestawieniu, a w szczególności materiały audiowizualne, tekstowe, graficzne, fotograficzne oraz dźwiękowe, niezależnie od tego, czy stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.). Dostęp do określonych Materiałów jest Klientowi przyznawany w wyniku zawarcia przez niego Umowy z Administratorem na Usługi Serwisu Matematma.pl;

7) Newsletter – elektroniczna gazetka wydawana periodycznie przez Administratora, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty i nowych produktów Serwisu;

8) Okres Dostępu – określony przedział czasu, w którym Klient jest uprawniony do korzystania z Usługi, zgodnie z zakupionym Pakietem;

9) Opłata – określona w chwili zakupu kwota pieniężna, którą Klient zobowiązany jest uiścić za Usługę. Opłata może mieć charakter jednorazowy albo cykliczny w zależności od wybranej przez Klienta formy płatności;

10) Operator Płatności – podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 794 z późn. zm);

11) Pakiet – zbiór Materiałów;

12) Serwis – platforma multimedialna w sieci Internet, w ramach której możliwe jest korzystanie z Usługi, dostępna pod adresem https://matematma.pl (lub jego rozwinięciami);

13) Umowa – umowa o świadczenie Usługi, zawarta pomiędzy Klientem i Administratorem poprzez akceptację Regulaminu oraz dokonanie opłaty przez Klienta;

14) Usługa – świadczenie Administratora polegające na zapewnieniu Klientowi dostępu do Materiałów albo Materiałów oraz Korepetycji Online za pomocą Serwisu poprzez Konto Klienta.

§3 Opis Usług

 1. Matematma.pl jest serwisem internetowym, w ramach którego świadczone są kursy i Korepetycje Online przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki.
 2. W ramach Serwisu oferowane są dwa poziomy kursów: podstawowy oraz rozszerzony. Mają one na celu pomoc w przygotowaniu do egzaminu maturalnego z matematyki odpowiednio na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
 3. Usługi są odpłatne i są oferowane w formie Pakietów.
 4. Pakiety różnią się zakresem udostępnianych Materiałów oraz dostępem do Korepetycji Online.
 5. W ramach Usługi mogą być wysyłane Klientom powiadomienia e-mail oraz SMS przypominające o istotnym terminie lub wydarzeniu.
 6. Dostęp do Usług jest udzielany w formie subskrypcji na okres miesiąca.
 7. Administrator ma prawo dokonywać aktualizacji i rozwoju funkcjonalności Usługi i Serwisu, które nie wpływają negatywnie na prawa nabyte w związku z zawarciem Umowy.

§4 Zawarcie umowy

 1. Usługa świadczona jest Klientowi na podstawie Umowy zawieranej pomiędzy Administratorem i Klientem, na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Umowa jest zawierana za pomocą środków porozumiewania się na odległość w formie elektronicznej.
 3. Zawarcie Umowy następuje poprzez wybór jednego lub kilku z Pakietów oferowanych w Serwisie, a następnie dokonania płatności połączonego z rejestracją oraz pierwszą akceptacją Regulaminu, w ramach którego zostaje utworzone Konto Klienta, z chwilą dokonania Opłaty przez Klienta na rzecz Administratora.
 4. Przy dokonywaniu rejestracji wymagane jest podanie przez Klienta:
 • imienia i nazwiska;
 • numeru telefonu;
 • adresu e-mail;
 • kraju zamieszkania;
 • zanonimizowanej nazwy użytkownika;
 • utworzenia hasła do Konta Klienta.
 1. Administrator przekazuje Klientowi na trwałym nośniku poprzez e-mail potwierdzenie zawarcia Umowy na odległość. Odrębne potwierdzenie nie jest wysyłane w przypadku przedłużenia subskrypcji.
 2. Aktywacja Usług jest dokonywana przez Administratora po zawarciu Umowy zgodnie z jej warunkami na okres miesiąca.
 3. Administrator ma prawo do zablokowania dostępu do Usługi lub wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy Klient korzysta z Usługi lub Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, po uprzednim wezwaniu Klienta do zaprzestania naruszeń i bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.

§5 Płatności i odnowienie subskrypcji.

 1. Klient jest zobowiązany do terminowego wnoszenia Opłat za Usługę.
 2. Wysokość Opłaty za Pakiet jest określona w jego opisie w Serwisie i dostępna jest przed zawarciem Umowy.
 3. Opłata za Usługę zamówioną w Serwisie może być dokonana w formie elektronicznej, w sposób wybrany przez Klienta, spośród dostępnych sposobów płatności określonych w Serwisie. Realizacja płatności, w tym elektronicznych realizowana jest przez Operatorów tych płatności na zasadach przez nich określonych. Dostępne w Serwisie sposoby płatności to:
 • automatyczna płatność kartą przez Operatora Płatności Stripe;
 • Przelewy24®;
 • tradycyjny przelew bankowy.
 1. Klient zobowiązany jest do wnoszenia Opłaty z góry.
 2. W ciągu cztery dni przed upływem Okresu Dostępu Klient zostanie poinformowany na stronie Konta Klienta lub za pomocą wiadomości e-mail lub wiadomości SMS lub wszystkimi wyżej wymienionymi o zbliżającym się końcu Usługi oraz warunkach i sposobie jej przedłużenia. Ponowne powiadomienie może zostać wysyłane na dzień przed upływem Okresu Dostępu.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta automatycznej płatności kartą za pomocą Operatora Płatności Stripe, Klient będzie otrzymywał dostęp do wybranego Pakietu, odnawiany automatycznie co miesiąc na kolejne miesięczne okresy przez czas nieokreślony, do czasu, gdy Klient dokona rezygnacji z Pakietu lub Pakiet zostanie dezaktywowany przez Administratora (subskrypcja).
 4. Warunkiem zakupu Pakietu w subskrypcji jest wyrażenie przez Klienta zgody na automatyczne wielokrotne obciążanie karty kredytowej lub debetowej lub spełnienie innych warunków wymaganych przy użyciu oferowanego za pośrednictwem Serwisu cyklicznego środka płatności (automatycznej płatności kartą przez Operatora Płatności Stripe).
 5. Klient może w każdej chwili zrezygnować z odnowienia Pakietu na kolejne okresy, po zalogowaniu na swoje Konto Klienta na matematma.pl i złożeniu rezygnacji z Pakietu na kolejne okresy, zgodnie z instrukcją w Serwisie.
 6. Administrator zastrzega prawo dezaktywacji Pakietu w subskrypcji, w przypadku zmiany oferty, o czym Klienci zostaną powiadomieni za pośrednictwem e-maila wskazanego przy rejestracji Konta Klienta w Serwisie z wyprzedzeniem. W takim przypadku Usługa nie będzie odnawiana i Opłaty nie będą pobierane w kolejnych okresach. W przypadku automatycznego pobrania Opłaty za kolejny okres, w którym Usługa nie będzie dostępna, opłata zostanie Klientowi zwrócona z wykorzystaniem formy, za pośrednictwem której nastąpiło jej pobranie, a gdyby zwrot w tej formie okazał się niemożliwy, zostaną zwrócone w innej formie wskazanej przez Klienta.
 7. W przypadku zakupu Usługi w subskrypcji, Opłaty za dostęp do Usługi będą pobierane automatycznie, cyklicznie co miesiąc, poprzez obciążenie karty kredytowej lub debetowej lub z wykorzystaniem innej metody cyklicznej płatności wskazanej przy zakupie. W przypadku braku możliwości pobrania Opłaty w kolejnych okresach Pakiet nie będzie odnawiany i opłaty nie będą pobierane, a Usługa nie będzie świadczona.
 8. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego wskazanego przez Administratora.

§6 Odstąpienie od Umowy

 1. Klient może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy poprzez wysyłkę pisma na adres: ul. Jakuba Majora 5B/12 w Krakowie, 31-422 Kraków, lub poprzez e-mail na adres kontakt@matematma.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć też na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, dostępnym na matematma.pl. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.

§7 Korepetycje Online

 1. W przypadku niektórych Pakietów Klient uzyskuje możliwość uczestniczenia w Korepetycjach Online.
 2. Korepetycje Online odbywają się w grupach w formie webinaru w terminach podanych na Koncie Klienta.
 3. Dołączenie do Korepetycji Online odbywa się za pomocą linku znajdującego się na Koncie Klienta obok terminu spotkania odsyłającego do platformy webinarowej, na której odbywają Korepetycje Online. Klienci uczestniczący w zajęciach podają przy dołączeniu do webinaru nick, którym chcą się posługiwać w jego trakcie, który jest widoczny dla prowadzącego oraz pozostałych uczestniczących.
 4. Dołączenie do Korepetycji Online możliwe jest jedynie przy użyciu e-maila podanego w trakcie rejestracji Konta Klienta. Uczestnicy używający innego e-maila zostaną usunięci z webinaru i zablokowani.
 5. W czasie trwania Korepetycji Online Klienci uczestniczący w webinarze mają do dyspozycji tylko czat, za pośrednictwem którego mogą się porozumiewać z prowadzącym oraz innymi uczestnikami webinaru.
 6. Korepetycje Online są nagrywane.
 7. Nagrania są udostępniane Klientom w Serwisie.
 8. Klienci uczestniczący w Korepetycjach Online są zobowiązani do przestrzegania zasad kultury osobistej. W przypadku wysyłania na czacie webinaru haseł lub komentarzy niekulturalnych, wulgarnych lub obraźliwych prowadzący może podjąć o wykluczeniu Klienta z zajęć. Wykluczenie Klienta z zajęć jest podstawą do wypowiedzenia umowy przez Administratora ze skutkiem natychmiastowym.

§8 Spotkania Integracyjne

 1. W ramach Usługi mogą być organizowane przez Administratora spotkania integracyjne dla Klientów wybranych Pakietów.
 2. Klienci w trakcie spotkania integracyjnego mają możliwość włączenia kamery internetowej oraz mikrofonu.
 3. Spotkania nie są nagrywane ani udostępniane publiczne.
 4. Zabrania się Klientom utrwalania i udostępniania publicznie w jakikolwiek sposób przebiegu spotkania integracyjnego.
 5. §7 ust. 8 stosuje się odpowiednio.

§9 Wymagania Sprzętowe

 1. Możliwość zawarcia przez Klienta Umowy oraz korzystania przez niego z Usługi jest uzależniona od posługiwania się przez Klienta w tych celach komputerem, który posiada dostęp do Internetu oraz spełniającym wymagania techniczne opisane poniżej:

1) zainstalowana aktualna lub jedna z dwóch poprzednich wersji przeglądarek wymienionych poniżej, jeśli nie jest zaznaczone inaczej, na systemach operacyjnych Windows 10, Mac OSX 10.12+, z włączoną obsługą plików „cookies” oraz JavaScript:

 • Mozilla Firefox;
 • Opera;
 • Google Chrome;
 • Microsoft Edge;
 • Apple Safari, jeżeli wersja jest wyższa niż 10.0;

§10 Newsletter

 1. Każdy ma możliwość zaprenumerowania Newslettera.
 2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
 3. Prenumerujący zapisujący się do Newslettera wyraża zgodę na dostarczanie do niego przez Administratora korespondencji drogą elektroniczną.
 4. Prenumerujący ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@matematma.pl

§11 Prawa Autorskie

 1. Materiały podlegają ochronie prawnej, w szczególności na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także przepisów o ochronie baz danych.
 2. Prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do Materiałów dysponuje KRZYSZTOF BOREK z siedzibą przy ulicy Jakuba Majora 5B/12 w Krakowie, 31-422 Kraków, NIP 6050050032, REGON 387764772, zarejestrowany w CEIDG.
 3. Klient uprawniony jest do korzystania z Usług jedynie do własnego użytku osobistego.
 4. Rozpowszechnianie, utrwalanie, kopiowanie, trwałe zwielokrotnianie lub jakakolwiek inna forma ingerencji przez Klienta w Materiały, która byłaby sprzeczna z prawem lub postanowieniami Regulaminu, jest zabroniona i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
 5. Klient nie jest uprawniony do publicznego ani komercyjnego udostępniania Usług lub ich elementów w jakiejkolwiek formie.

§12 Odpowiedzialność

 1. Korzystanie przez Klienta z Usługi nie gwarantuje zdania egzaminu maturalnego z matematyki.
 2. Administrator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi w zakresie określonym postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Administratora nie powodują okoliczności niezależne od Administratora, a w szczególności: (a) niesprawność sprzętu należącego do Klienta, (b) ograniczenie lub zakłócenia w dostępie do sieci Internet lub (c) inne zakłócenia w korzystaniu z Usługi wynikające ze sprzecznego z Regulaminem lub zaniechania Klienta.

§13 Reklamacje

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Administratora lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usługi, Klient ma prawo złożyć reklamację.
 2. Reklamacje mogą być składane przez Klienta pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, telefonicznie ((+48) 505 403 298) lub elektronicznie na adres kontakt@matematma.pl.
 3. W reklamacji Klient powinien wskazać jej przedmiot, a także okoliczności uzasadniające reklamację oraz przekazać dane umożliwiające kontakt z Klientem (np.: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej). Administrator może zwrócić się do Klienta o podanie dodatkowych informacji, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania reklamacji.
 5. Brak udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania uważa się za jej uznanie.
 6. W sytuacji, gdy reklamacja nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Klientem, Administrator jest uprawniony do pozostawienia jej bez rozpatrzenia.
 7. Klient, który zawarł z Administratorem Umowę jako konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych ze wskazaną Umową, która to platforma ODR Unii Europejskiej znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§14 Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin Serwisu wchodzi w życie z dniem 27.09.2021r.
 2. Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem Serwisu nieodpłatnie przed zawarciem Umowy oraz na każde żądanie Klienta, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.
 3. Regulamin może podlegać zmianom, w przypadku zmiany prawa lub warunków świadczenia Usługi. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości Klientów mailowo oraz poprzez ich opublikowanie w Serwisie, w tym pod adresem matematma.pl. W przypadku gdy Klient nie akceptuje zmiany Regulaminu jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania o zmianie.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
 5. KRZYSZTOF BOREK z siedzibą przy ulicy Jakuba Majora 5B/12 w Krakowie, 31-422 Kraków, NIP 6050050032, REGON 387764772, jest administratorem danych osobowych Klientów. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies określone zostały w Polityce Prywatności, dostępnej w Serwisie.