Regulamin Serwisu Matematma.pl (Studniówka Maturalna)

§1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem internetowym https://matematma.pl (dalej również jako „Serwis”), prowadzonego przez Bright mind sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Nowy Świat 33/13 w Warszawie, 00-029 Warszawa, NIP: 5252918237, REGON: 522752575, KRS: 0000985907, e-mail: kontakt@matematma.pl
 2. Każdy jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z Usługi. Korzystanie z Usługi jest możliwe pod warunkiem akceptacji Regulaminu.

§2 Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis (znajdujący się pod adresem internetowym https://matematma.pl oraz jego rozwinięciami), którym jest Bright mind sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Nowy Świat 33/13 w Warszawie, 00-029 Warszawa, NIP: 5252918237, REGON: 522752575, KRS: 0000985907, e-mail: kontakt@matematma.pl;
 2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła Umowę o świadczenie Usługi lub zarezerwowała termin Korepetycji Indywidualnych oraz osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia i za zgodą i pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego zawarła Umowę o świadczenie Usługi lub zarezerwowała termin Korepetycji Indywidualnych;
 3. Konto Klienta – przestrzeń sieciowa Klienta, powstająca w wyniku dokonania przez niego rejestracji zgodnie z postanowieniami Regulaminu, z której Klient może korzystać pod warunkiem pozostawania do niej zalogowanym;
 4. Korepetycje Grupowe – zajęcia grupowe na żywo w formie webinaru prowadzone przez Prowadzącego z wykorzystaniem dostosowanego do tego celu narzędzia;
 5. Korepetycje Indywidualne – zajęcia indywidualne online w formie wideochatu prowadzone przez Prowadzącego z wykorzystaniem dostosowanego do tego celu narzędzia w terminie zarezerwowanym przez Klienta;
 6. Materiały – wszelkie treści cyfrowe kontrolowane oraz udostępniane (pod adresem internetowym: https://matematma.pl lub jego rozwinięciami) przez Administratora w dowolnej formie i zestawieniu, a w szczególności materiały audiowizualne, tekstowe, graficzne, fotograficzne oraz dźwiękowe, niezależnie od tego, czy stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.). Dostęp do określonych Materiałów jest Klientowi przyznawany w wyniku zawarcia przez niego Umowy z Administratorem na Usługi Serwisu Matematma.pl;
 7. Newsletter – elektroniczna gazetka wydawana periodycznie przez Administratora, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty i nowych produktów Serwisu;
 8. Okres Dostępu – określony przedział czasu, w którym Klient jest uprawniony do korzystania z Usługi, zgodnie z zakupionym Pakietem;
 9. Opłata – określona w chwili zakupu kwota pieniężna, którą Klient zobowiązany jest uiścić za Usługę lub Pakiet. Opłata może mieć charakter jednorazowy albo cykliczny w zależności od rodzaju Usługi lub Pakietu jak i od wybranej przez Klienta formy płatności;
 10. Operator Płatności – podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 794 z późn. zm);
 11. Pakiet – zbiór Usług oferowanych przez Administratora.
 12. Prowadzący – osoba posiadająca odpowiednie kompetencje do prowadzenia zajęć z matematyki/j. polskiego/j. angielskiego na oznaczonym poziomie będącym podanym do wiadomości Klienta w Serwisie;
 13. Umowa – umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną, zawarta pomiędzy Klientem i Administratorem poprzez akceptację Regulaminu oraz dokonanie opłaty przez Klienta;
 14. Usługa – świadczenie Administratora oferowane w ramach Serwisu.

§3 Opis Usług

 1. Matematma.pl jest serwisem internetowym, w ramach którego świadczone są usługi edukacyjne z zakresu przygotowania do egzaminu maturalnego (w tym j. polskiego, matematyki i j. angielskiego), a także usługi edukacyjne z zakresu matematyki na każdym poziomie szkolnym.
 2. W ramach Serwisu oferowana jest również możliwość rezerwacji Korepetycji Indywidualnych z wybranym Prowadzącym na poziomie dostosowanym według potrzeb Klienta.
 3. Usługi świadczone w Serwisie mogą być oferowane w formie Pakietów lub odrębnie i są odpłatne.
 4. W ramach Usługi mogą być wysyłane Klientom powiadomienia e-mail oraz SMS przypominające o istotnym terminie lub wydarzeniu.
 5. Dostęp do Usługi udzielany jest w formie subskrypcji na okres miesiąca, z wyjątkiem Korepetycji Indywidualnych, które są płatne każdorazowo przy rezerwacji terminu zajęć.
 6. Administrator ma prawo dokonywać aktualizacji i rozwoju funkcjonalności Usługi i Serwisu, które nie wpływają negatywnie na prawa nabyte w związku z zawarciem Umowy.

§4 Zawarcie umowy

 1. Usługa świadczona jest Klientowi na podstawie Umowy zawieranej pomiędzy Administratorem i Klientem na warunkach określonych w Serwisie oraz niniejszym Regulaminem.
 2. Umowa jest zawierana za pomocą środków porozumiewania się na odległość w formie elektronicznej.
 3. Zawarcie Umowy następuje poprzez wybór jednego z Pakietów oferowanych w Serwisie, a następnie dokonania płatności (w przypadku nowych Klientów połączonego z rejestracją oraz pierwszą akceptacją Regulaminu, w ramach którego zostaje utworzone Konto Klienta), z chwilą dokonania Opłaty przez Klienta na rzecz Administratora.
 4. Przy dokonywaniu rejestracji wymagane jest podanie przez Klienta:

– imienia i nazwiska;
– numeru telefonu;
– adresu e-mail;
– kraju zamieszkania;
– zanonimizowanej nazwy użytkownika;
– utworzenia hasła do Konta Klienta.

 1. Administrator przekazuje Klientowi na trwałym nośniku poprzez e-mail potwierdzenie zawarcia Umowy na odległość. Odrębne potwierdzenie nie jest wysyłane w przypadku przedłużenia subskrypcji.
 2. Aktywacja Usług subskrypcyjnych jest dokonywana przez Administratora po zawarciu Umowy zgodnie z jej warunkami na okres miesiąca.
 3. Administrator ma prawo do zablokowania dostępu do Usługi lub wypowiedzenie Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku, gdy Klient korzysta z Usługi lub Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, po uprzednim wezwaniu Klienta do zaprzestania naruszeń i bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.
 4. Przystępując do płatności oraz klikając “Kupuję i płacę” Klient wyraża zgodę na natychmiastowy dostęp do Usługi oraz na rozpoczęcie spełnienia świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, a także oświadcza, że jest świadomy utraty prawa do odstąpienia od umowy. Równocześnie Klient przystępując do płatności jest świadomy, że po odbyciu Korepetycji Indywidualnych traci prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

§5 Płatności

 1. Klient jest zobowiązany do terminowego wnoszenia Opłat za Usługę.
 2. Wysokość Opłaty jest określona przy opisie Usługi oferowanej w Serwisie i dostępna jest przed zawarciem Umowy.
 3. Opłata za Usługę zamówioną w Serwisie może być dokonana w formie elektronicznej, w sposób wybrany przez Klienta, spośród dostępnych sposobów płatności określonych w Serwisie. Realizacja płatności, w tym elektronicznych realizowana jest przez Operatorów tych płatności na zasadach przez nich określonych. Dostępne w Serwisie sposoby płatności to:

1) automatyczna płatność kartą przez Operatora Płatności Stripe;
2) Przelewy24®;
3) tradycyjny przelew bankowy.

 1. Klient zobowiązany jest do wnoszenia Opłaty z góry.
 2. W ciągu trzech dni przed upływem Okresu Dostępu, w przypadku usług subskrypcyjnych Klient zostanie poinformowany na stronie Konta Klienta lub za pomocą wiadomości e-mail lub wiadomości SMS lub wszystkimi wyżej wymienionymi o zbliżającym się końcu Okresu Dostępu oraz warunkach i sposobie jej przedłużenia. Ponowne powiadomienie może zostać wysyłane na dzień przed upływem Okresu Dostępu.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta automatycznej płatności kartą za pomocą Operatora Płatności Stripe, Klient będzie otrzymywał dostęp do wybranego Pakietu, odnawiany automatycznie co miesiąc na kolejne miesięczne okresy przez czas nieokreślony, do czasu, gdy Klient dokona rezygnacji z Pakietu lub Pakiet zostanie dezaktywowany przez Administratora (subskrypcja).
 4. Warunkiem zakupu Pakietu w subskrypcji jest wyrażenie przez Klienta zgody na automatyczne wielokrotne obciążanie karty kredytowej lub debetowej lub spełnienie innych warunków wymaganych przy użyciu oferowanego za pośrednictwem Serwisu cyklicznego środka płatności (automatycznej płatności kartą przez Operatora Płatności Stripe).
 5. Klient może w każdej chwili zrezygnować z odnowienia Pakietu na kolejne okresy, po zalogowaniu na swoje Konto Klienta na matematma.pl i złożeniu rezygnacji z Pakietu na kolejne okresy, zgodnie z instrukcją w Serwisie.
 6. Administrator zastrzega prawo dezaktywacji Pakietu w subskrypcji, w przypadku zmiany oferty, o czym Klienci zostaną powiadomieni za pośrednictwem e-maila wskazanego przy rejestracji Konta Klienta w Serwisie z wyprzedzeniem. W takim przypadku Usługa nie będzie odnawiana i Opłaty nie będą pobierane w kolejnych okresach. W przypadku automatycznego pobrania Opłaty za kolejny okres, w którym Usługa nie będzie dostępna, opłata zostanie Klientowi zwrócona z wykorzystaniem formy, za pośrednictwem której nastąpiło jej pobranie, a gdyby zwrot w tej formie okazał się niemożliwy, zostaną zwrócone w innej formie wskazanej przez Klienta.
 7. W przypadku zakupu Usługi w subskrypcji, Opłaty za dostęp do Usługi będą pobierane automatycznie, cyklicznie co miesiąc, poprzez obciążenie karty kredytowej lub debetowej lub z wykorzystaniem innej metody cyklicznej płatności wskazanej przy zakupie. W przypadku braku możliwości pobrania Opłaty w kolejnych okresach Pakiet nie będzie odnawiany i opłaty nie będą pobierane, a Usługa nie będzie świadczona.
 8. Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego wskazanego przez Administratora.

§6 Odstąpienie od Umowy

 1. Klient może w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając Administratorowi oświadczenie o odstąpieniu od Umowy poprzez wysyłkę pisma na adres: Bright mind sp. z o.o., ul. Nowy Świat 33/13 w Warszawie, 00-029 Warszawa, lub poprzez e-mail na adres kontakt@matematma.pl. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć też na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, dostępnym na matematma.pl. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
 2. Konsumentowi zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§7 Korepetycje Grupowe

 1. W ramach Serwisu mogą być oferowane Korepetycje Grupowe (osobno lub w Pakietach), które odbywają się w grupach w formie webinaru w terminach podanych na Koncie Klienta.
 2. Dołączenie do Korepetycji Grupowych odbywa się za pomocą linku znajdującego się na Koncie Klienta obok terminu spotkania odsyłającego do platformy webinarowej, na której odbywają Korepetycje Grupowe. Klienci uczestniczący w zajęciach podają przy dołączeniu do webinaru nick, którym chcą się posługiwać w jego trakcie, który jest widoczny dla prowadzącego oraz pozostałych uczestniczących.
 3. Dołączenie do Korepetycji Grupowych możliwe jest jedynie przy użyciu e-maila podanego w trakcie rejestracji Konta Klienta. Uczestnicy używający innego e-maila zostaną usunięci z webinaru i zablokowani.
 4. W czasie trwania Korepetycji Grupowych Klienci uczestniczący w webinarze mają do dyspozycji tylko czat, za pośrednictwem którego mogą się porozumiewać z prowadzącym oraz innymi uczestnikami webinaru.
 5. Korepetycje Online są nagrywane.
 6. Nagrania są udostępniane Klientom w Serwisie.
 7. Klienci uczestniczący w Korepetycjach Online są zobowiązani do przestrzegania zasad kultury osobistej. W przypadku wysyłania na czacie webinaru haseł lub komentarzy niekulturalnych, wulgarnych lub obraźliwych prowadzący może podjąć o wykluczeniu Klienta z zajęć. Wykluczenie Klienta z zajęć jest podstawą do wypowiedzenia umowy przez Administratora ze skutkiem natychmiastowym.
 8. Brak uczestnictwa w zajęciach online nie jest podstawą do żądania zwrotu części lub całości Opłaty.

§8 Korepetycje Indywidualne

 1. Za pośrednictwem Serwisu możliwa jest również rezerwacja Korepetycji Indywidualnych z wybranym Prowadzącym oraz zawarcie z nim umowy o świadczenie usług edukacyjnych.
 2. W celu zarezerwowania terminu Korepetycji Indywidualnych nie jest potrzebne posiadanie Konta Klienta. Rezerwacja terminu Korepetycji Indywidualnych odbywa się poprzez wybór w Serwisie jednego z dostępnych terminów przy wybranym Prowadzącym, a następnie wypełnieniu formularza, w którym wymagane jest podanie:

a) imienia i nazwiska,
b) adres e-mail,
c) numeru telefonu,
d) poziomu i tematu korepetycji,

a także wyboru sposobu płatności (do wyboru Stripe lub Przelewy24) oraz akceptacji regulaminu i polityki prywatności Zencal – operatora serwisu do rezerwacji zajęć.

 1. Po dokonaniu przez Klienta Opłaty przez wybranego Operatora i zaksięgowaniu jej na rachunku Administratora, Klient otrzyma mail potwierdzający rezerwację terminu Korepetycji Indywidualnych wraz z linkiem prowadzącym do indywidualnego wirtualnego pokoju spotkań, za pośrednictwem którego odbędą się zajęcia indywidualne z Prowadzącym.
 2. Spełnienie wymogów wymienionych w ust. 2 i 3 jest równoznaczne z zawarciem z Prowadzącym umowy o świadczenie usług edukacyjnych, a skutkiem jest zarezerwowanie przez Administratora czasu pracy danego Prowadzącego w terminie wskazanym w rezerwacji.
 3. Na 4 godziny przed zarezerwowanym terminem zajęć na skrzynkę mailową Klienta zostanie wysłany e-mail przypominający o terminie zajęć. Może zostać wysłana również wiadomość SMS.
 4. Po rezerwacji terminu Klient może odwołać lub przełożyć zajęcia maksymalnie na jeden dzień przed zarezerwowanym terminem. Klient dokonuje tego za pomocą linku przesłanego w mailu potwierdzającym rezerwację terminu zajęć. Odwołanie lub przełożenie zajęć w późniejszym terminie nie jest możliwe, a niepojawienie się na zajęciach jest równoznaczne z przepadkiem uiszczonej Opłaty.
 5. Zajęcia mogą zostać odwołane lub przełożone również przez Prowadzącego, o czym Klient zostanie poinformowany mailowo oraz za pomocą wiadomości SMS.
 6. W przypadku odwołania zajęć w wyznaczonym terminie przez Klienta lub przez Prowadzącego Opłata zostanie zwrócona Klientowi na konto, z którego została uiszczona.

§9 Wymagania sprzętowe

 1. Możliwość zawarcia przez Klienta Umowy oraz korzystania przez niego z Usługi jest uzależniona od posługiwania się przez Klienta w tych celach komputerem, który posiada dostęp do Internetu oraz spełniającym wymagania techniczne opisane poniżej:

1) zainstalowana aktualna lub jedna z dwóch poprzednich wersji przeglądarek wymienionych poniżej, jeśli nie jest zaznaczone inaczej, na systemach operacyjnych Windows 10, Windows 11, Mac OSX 10.12+, z włączoną obsługą plików „cookies” oraz JavaScript:

a) Mozilla Firefox;
b) Opera;
c) Google Chrome;
d) Microsoft Edge;
e) Apple Safari, jeżeli wersja jest wyższa niż 10.0;

§10 Newsletter

 1. Każdy ma możliwość zaprenumerowania Newslettera.
 2. Newsletter jest wysyłany wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
 3. Prenumerujący zapisujący się do Newslettera wyraża zgodę na dostarczanie do niego przez Administratora korespondencji drogą elektroniczną.
 4. Prenumerujący ma prawo w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: kontakt@matematma.pl lub skorzystać linku do rezygnacji znajdującego się w każdym mailu marketingowym.

§11 Prawa autorskie

 1. Materiały podlegają ochronie prawnej, w szczególności na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a także przepisów o ochronie baz danych.
 2. Prawami autorskimi i prawami pokrewnymi do Materiałów dysponuje Bright mind sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Nowy Świat 33/13 w Warszawie, 00-029 Warszawa, NIP: 5252918237, REGON: 522752575, KRS: 0000985907 .
 3. Klient uprawniony jest do korzystania z Usług jedynie do własnego użytku osobistego.
 4. Rozpowszechnianie, utrwalanie, kopiowanie, trwałe zwielokrotnianie lub jakakolwiek inna forma ingerencji przez Klienta w Materiały, która byłaby sprzeczna z prawem lub postanowieniami Regulaminu, jest zabroniona i może skutkować odpowiedzialnością cywilną i karną.
 5. Klient nie jest uprawniony do publicznego ani komercyjnego udostępniania Usług lub ich elementów w jakiejkolwiek formie.

§12 Odpowiedzialność

 1. Korzystanie przez Klienta z Usługi nie gwarantuje zdania egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.
 2. Administrator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi w zakresie określonym postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Administratora nie powodują okoliczności niezależne od Administratora, w szczególności: (a) niesprawność sprzętu należącego do Klienta, (b) ograniczenie lub zakłócenia w dostępie do sieci Internet lub (c) inne zakłócenia w korzystaniu z Usługi wynikające ze sprzecznego z Regulaminem lub zaniechania Klienta.

§13 Reklamacje

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi przez Administratora lub nieprawidłowego obliczenia należności z tytułu świadczenia Usługi, Klient ma prawo złożyć reklamację.
 2. Reklamacje mogą być składane przez Klienta pisemnie na adres korespondencyjny Administratora, telefonicznie ((+48) 505 403 298) lub elektronicznie na adres kontakt@matematma.pl.
 3. W reklamacji Klient powinien wskazać jej przedmiot, a także okoliczności uzasadniające reklamację oraz przekazać dane umożliwiające kontakt z Klientem (np.: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu kontaktowego lub adres poczty elektronicznej). Administrator może zwrócić się do Klienta o podanie dodatkowych informacji, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Administratora niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania reklamacji.
 5. Brak udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania uważa się za jej uznanie.
 6. W sytuacji, gdy reklamacja nie zawiera danych umożliwiających kontakt z Klientem, Administrator jest uprawniony do pozostawienia jej bez rozpatrzenia.
 7. Klient, który zawarł z Administratorem Umowę jako konsument, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych ze wskazaną Umową, która to platforma ODR Unii Europejskiej znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Serwisu wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 r.
 2. Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem Serwisu nieodpłatnie przed zawarciem Umowy oraz na każde żądanie Klienta, w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu.
 3. Regulamin może podlegać zmianom, w przypadku zmiany prawa lub warunków świadczenia Usługi. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną podane do wiadomości Klientów mailowo oraz poprzez ich opublikowanie w Serwisie, w tym pod adresem matematma.pl. W przypadku gdy Klient nie akceptuje zmiany Regulaminu jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia, nie później niż w terminie 14 dni od poinformowania o zmianie.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
 5. Bright mind sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Nowy Świat 33/13 w Warszawie, 00-029 Warszawa, NIP: 5252918237, REGON: 522752575, KRS: 0000985907, e-mail: kontakt@matematma.pl, jest administratorem danych osobowych Klientów. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies określone zostały w Polityce Prywatności, dostępnej w Serwisie.